CAUTARE

Primaria Cetate

Site-ul oficial al primariei comunei Cetate


Dimensiune text:

Achizitie recipienti pentru compost si echipamente pentru colectarea deseurilor menajere

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CETATE (CONSILIUL LOCAL CETATE)
Adresa postala:  COMUNA CETATE , JUDETUL DOLJ , Localitatea:  Cetate , Cod postal:  207190 , Romania , Punct(e) de contact:  GABRIAELA GHILA , Tel.  0251/364.022 , Email:  cetate@cjdolj.ro , Fax:  0251/364.022 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie recipienti pentru compost si echipamente pentru colectarea deseurilor menajere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Cetate , judetul Dolj , Str. Principala
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie recipienti pentru compost , pubele , containere zincate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39234000-1 – Cutii de compost (Rev.2)
34928480-6 – Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
44613800-8 – Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
recipienti pentru compost 1851 bucati
pubele 0,12 mc – 3438 bucati
containere zincate 1,1 mc -44 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 140,570 EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 60  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
garantie de participare – 6.059 ron garantie buna executie – 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri Phare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea (obligatoriu)
declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 (obligatoriu)
certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de DGFP din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii -valabil la data deschiderii (original sau copie legalizata ) – obligatoriu
certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de Primarie din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii -valabil la data deschiderii (original sau copie legalizata ) – obligatoriu
certificat constatator emis de Registrul Comertului -nu mai vechi de 30 de zile -obligatoriu
copie certificat de inregistrare -obligatoriu
documente care dovedesc o forma de inregistrare (ofertant strain ) pentru celelalte acte depuse de ofertantul strain copie + traducere legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil la 30.06.2008 vizat si inregistrat de organele competente
informatii privind cifra de afaceri – cerinta minima -cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului pe ultimii 3 ani de cel putin 400.000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privind capacitatea tehnica -cerinta minima ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a incheiat cel putin 2 contracte pentru livrare de produse similare de cle putin 40.000 euro
certificat de conformitate produs -se va prezenta certificatul RAL sau echivalent
autorizare pentru comercialiare din partea producatorului
minim 2 recomandari din partea beneficiarilor de produse similare
schitetehnice/fise tehnice si fotografii pentru fiecare produs solicitat
informatii privind subcontractantii (daca e cazul)
standarde de asigurarea calitatii -certificat ISO 9001 la producator
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.05.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.05.2009 12:00
Locul: sediul Consiliului Local Cetate -Comuna Cetate , judetul Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de selectie oferte si persoanele imputernicite de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ECO-SISTEM CETATE -Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale si asimilate -fonduri PHARE
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STRAVROPOLEOS , NR. 6 , SECTOR 3 , Localitatea:  BUCURESTI , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  0213104641 , Fax:  0213104642 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
serviciul juridic – Consiliul Local Cetate
Adresa postala:  Comuna Cetate , judetul Dolj , Localitatea:  CETATE , Cod postal:  207190 , Romania , Tel.  0251364022 , Email:  cetate@cjdolj.ro , Fax:  0251364022
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic – Consiliul Local Cetate
Adresa postala:  Comuna Cetate , judetul Dolj , Localitatea:  CETATE , Cod postal:  207190 , Romania , Tel.  0251364022 , Email:  cetate@cjdolj.ro , Fax:  0251364022
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2009 09:11

    Inapoi la Modificari importante in Sistemul Electronic de Achizitii Publice